Sunday, August 2, 2009

Bicol Polangui Dialect Dictionary 2009

Mga Parientes:

Marhay a alduw sa inyo ngamin ! Udi na tabi su satung Diccionariong Polangui Bicol (English-Bicol Polangui-Tagalog). Puede nyo kading gamitun bilang usad a madaling o "quick" "reference material." Pag gusto nyong mag Bicol Polangui o gusto nyong ma isyan kung pawno sasabyun sa satung dialecto kana English a naiisip nyo, buksan nyo sana kading libro. Magbukas kamo kading http://learnbicol.blogspot.com. O mas marhay siguro kung i "print" nyo na sana o i - "save" nyo sa "computer" o "diskette" o "CD" o sa "stick" ninyo tanganing madali nyong ma "access" pag nagkaipo kamo.

Primerong "release" kadi kaya "Volume 1" o "First Edition" pa sana kadi. Kaya, puedeng puede kamong mag sugerir o mag "suggest" para ma improvisar natu kadi sa mga susunod pang editiones. Halimba, pag butang kan mga "accents guides," Tagalog-Bicol-English mi Bicol-Tagalog-English "arrangements."

Kaya, maogmang pag inutud - pagbasa, pagsurat, pagbisara, mi pag inunyug (sa sadiri nyong pag bisara) ikading satung-satu na dialectong Bicol Polangui. Udi na tabi su link sa satung file:

Download it here.

Dios mabalos !

Rolando Remon
===