Sunday, August 2, 2009

Bicol Polangui Dialect Dictionary 2009

Mga Parientes:

Marhay a alduw sa inyo ngamin ! Udi na tabi su satung Diccionariong Polangui Bicol (English-Bicol Polangui-Tagalog). Puede nyo kading gamitun bilang usad a madaling o "quick" "reference material." Pag gusto nyong mag Bicol Polangui o gusto nyong ma isyan kung pawno sasabyun sa satung dialecto kana English a naiisip nyo, buksan nyo sana kading libro. Magbukas kamo kading http://learnbicol.blogspot.com. O mas marhay siguro kung i "print" nyo na sana o i - "save" nyo sa "computer" o "diskette" o "CD" o sa "stick" ninyo tanganing madali nyong ma "access" pag nagkaipo kamo.

Primerong "release" kadi kaya "Volume 1" o "First Edition" pa sana kadi. Kaya, puedeng puede kamong mag sugerir o mag "suggest" para ma improvisar natu kadi sa mga susunod pang editiones. Halimba, pag butang kan mga "accents guides," Tagalog-Bicol-English mi Bicol-Tagalog-English "arrangements."

Kaya, maogmang pag inutud - pagbasa, pagsurat, pagbisara, mi pag inunyug (sa sadiri nyong pag bisara) ikading satung-satu na dialectong Bicol Polangui. Udi na tabi su link sa satung file:

Download it here.

Dios mabalos !

Rolando Remon
===

Thursday, July 30, 2009

Lesson 11: Some Colloquial / Street Expressions

Aw dyata ? - Oh, really ?

Maustic ! - That's good

Maurag ! - That's good ! (could be positive or sarcastic)

Lapung ! - Foolish !

Kapay ! / Kapay-kapayun ! - Crazy !

Lasaw ! - Mischievous !

Labut ko ! / Pakiaram ko !- I don't care !

Labut mo man ! / Pakiaram mo man ! - It's none of your business !

Inda man saymo ! / Inda man ! / Inda ! - I don't know with you !

Lintyan / Tintias / Tyan man / Tyas man - Damn ! / Darn !

Ambugun ! / Putnayun ! - Liar !

Lang saba mo ! - You're boastful !

Abiraw ! - Let's see ! Show it !

Laka orgulloso ! - Very proud !

Lang supug ! - It's very shameful !

Lang ogma ! - Very happy !

Lang mundo ! - Very sad !

Pundo ! / Mag pundo na ! - Stop it !
===

Wednesday, July 29, 2009

Lesson 6B: What time is it? (Unong oras na tabi?)


Reloh - Watch, clock

Ala una sa buwas / sa hapon - One AM / PM

Alas dos sa buwas / sa hapon - Two AM / PM

Alas tres sa buwas / sa hapon - Three AM / PM

Alas quarto sa buwas / sa hapon - Four AM / PM

Alas cinco sa buwas / sa hapon - Five AM / PM

Alas seis sa buwas / sa gabi - Six AM / PM

Alas siete sa buwas / sa gabi - Seven AM / PM

Alas nueve sa buwas / sa gabi - Nine AM / PM

Alas dies sa buwas / sa gabi - Ten AM / PM

Alas once sa buwas / sa gabi - Eleven AM / PM

Alas doce sa gabi / sa mudto - Twelve midnight / noon

Ala una y cinco - One o-five

Alas dos y dies - Two ten

Alas tres y quince (o quarto) - Three fifteen (or quarter)

Alas quatro y trenta (or media) - Four thirty / Thirty minutes after four

Menos quince (o quarto) para a las cinco - Quarter before five


Saki pa ! - It's still early !

Lawat na ! - It's already late !

Tama sa oras ! - On time !


Mabubuwas na - Break of dawn / Sunrise

Naysinarum na - Dusk / Sunset

===

Tuesday, July 28, 2009

Lesson 10: Parts of the Body

Lawas - Body

Payo - Head
Bwuk - Hair
Mata - Eye
Talinga - Ear
Orong - Nose
Kiray - Eyebrow
Lalawgun - Face
Ngusu - Mouth
Ngipun - Tooth
Ngabil - Lips
Dila - Tongue
Leug - Neck
Takyag - Shoulder
Braso - Arm
Yuka - Armpit
Tuyan - Tummy
Baraybu - Hair on the body
Kamut - Hand
Palad - Palm
Kuko - Nail
Bitis - Leg
Tuhd - Knee
Pah - Foot
Igigira - Sole of the foot
Arung - Mole
Peklat - Scar
Lugad - Wound
Ugat - Vein
Tulang - Bone
===

Lesson 9: Numbers

Mga numero - Numbers

Usad / Uno - One
Dwa / Dos - Two
Tolo / Tres - Three
Upat / Cuatro - Four
Lima / Cinco - Five
Unum / Seis - Six
Pito / Siete - Seven
Walo / Ocho - Eight
Siyam / Nuebe - Nine
Sampulo / Dies - Ten

Once - Eleven
Doce - Twelve
... And the succeeding numbers can be all in Spanish already.

... Alternatively, you can also can use the following expressions for these numbers from one hundred and onwards:

Sanggatos / Cien - One hundred
Dwang gatos / Dos cientos - Two hundred
Tolong gatos / Tres cientos - Three hundred
Upat a gatos / Cuatro cientos - Four hundred
Limang gatos / Cinco sientos - Five hundred
Unum a gatos / Seis cientos - Six hundred
Pitong gatos / Siete cientos - Seven hundred
Walong gatos / Ocho cientos - Eight hundred
Siyam a gatos / Nueve cientos - Nine hundred

San ribo / Un mil - One thousand
Dwang ribo / Dos mil - Two thousand
Tolong ribo / Tres mil - Three thousand
Upat a ribo / Cuatro mil - Four thousand
Limang ribo / Cinco mil - Five thousand
Unum a ribo / Seis mil - Six thousand
Pitong ribo / Siete mil - Seven thousand
Walong ribo / Ocho mil - Eight thousand
Siyam a ribo / Nueve mil - Nine thousand

Un millon
Dos milliones, etc. - All succeeding numbers can be in Spanish.
===

Lesson 8: Colors and Shapes

Mga color - Colors

Asul - Blue

Pula - Red

Amarillo - Yellow

Berde - Green

Lila - Violet

Rosa - Pink

Itum - Black

Puti - White
====

Bilog - Round

Tibugong - Not perfectly round

Quadrado - Square

Triangulo - Triangle

Rectangulo - Rectangle

Tulid / Tiso - Straight

Tibang - Crooked, Not straight

Pahbah - Longitudinal, Lengthwise
===

Lesson 7: Months, Time and Weather

Ipadagus tabi natu kana pag-inutud ikading dialectong Bicol Polangui (Let's continue learning the Bicol Polangui dialect) :

Enero - January

Pebrero - February

Marso - March

Abril - April

Mayo - May

Junio - June

Julio - July

Agosto - August

Septiembre - September

Octobre - October

Nobiembre - November

Deciembre - December

Primerong semana - First week

Primerong bulan - First month

Primerong alduw - First day

Ultimung semana, bulan, alduw - Last week, month, day

Kabangang bulan - Half of the month

Tag-uran - Rainy season

Tag-init - Summer season

Uran - Rain

Bagyo - storm

Bah - flood

Lesson 6: Days and Time

Semana - Week

Mga alduw - Days

Domingo - Sunday

Lunes - Monday

Martes - Tuesday

Miercoles - Wednesday

Huebes - Thursday

Biernes - Friday

Sabado - Saturday

Nguana - Now / Today

Kinaudma - Tomorrow

Kahpon - Yesterday

Sa susunod a alduw - Next day

Sa susunod a gabi - Next night / next evening

Sa susunod a hapon - Next afternoon

Kinabuasan - The next morning

Kinagabian - The next night

Pirme - Always

Di basang / Nunca - Never

Una bes / Sad a bes / Minsan - Once
===

Monday, July 27, 2009

Letter A: English-Bicol Polangui-Tagalog

English Bicol-Polangui TagalogA

accept, v akuon tanggap
accompany, v iduro-duro, kuyugan ihatid, samahan
accomplice, n cumplot kampi
according, prep cuno sabi, daw
accumulate, v tipon tipon
accuse, v sangnan pag bintangan
ache, n masanit masakit
add, v rugangan dagdagan
addict, n sugapa adik, pusakal
admit, v akuon tanggapin
admixture, n pagsaralakon pagkahalu-halo
admittance, n lug karapatang pumasok
advantage, n lamang lamang
afraid, adj. nakatacot takot
airplane, n eroplano eroplano
ascend, v panikon akyatin
alias, n bansag balatkayong ngalan, bansag
alimony, n sostento sustento
alive, adj buay buhay
all, pron ngamin lahat
allocate, v ibutang ilagay, italaga
allow, v tugot payagan
alms, n limos tulong
altar, n altar altar, dambana
ambulance, n ambulancia ambulansiya
amount, n, v cantidad halaga
anchovy, n bolinao dilis
anger, n ingut galit
animal, n hayup hayop
answer, v, n simbag sagot
ant, n sirum langgam
antique, n antigo antigo
apostles, n apostoles apostoles, alagad
apprehend, v rakup huli, dakpin
arch, n arco arko, balantok
architect, n architecto arkitekto
arm, n braso braso, bisig
armpit, n yuka kili-kili
around, adv palibot paikot
artist, n artista artista
ash, n abo abo
asleep, adj turog natutulog
assist, v tabangan, rugpan tulungan
assume, v laum ipalagay
atop, adv ibabuw, itas sa ibabaw, sa itaas
attach, v rukut, kabit ilakip, ikapit
attack,v ataque atake
attention, n riparo asikaso
attention, adj. atencion pakikinig
awaken, v pukuw gisingin
axe or ax, n patuk palakol

Notes: (1) While still figuring out how to attach the whole Volume 1 of our Polangui Bicol dictionary in the blog, I'm publishing the contents of the book by the letters, starting with
letter 'A' today. I will do this in between the lessons of the different expressions and dialogues.

(2) The different accent guides (like: ' , `, ``, etc.) will be for the succeeding volumes of the book. As in any other languages, these accent guides will help you in pronouncing the words correctly.

(3) The different Lessons will also be included in the release of the whole Volume 1 book.

Maogmang pag inutud ikading dialectong Bicol Polangui ! Enjoy your learning the Bicol Polangui dialect !

Rolan Remon
===

Sunday, July 26, 2009

Lesson 5: Some Common Commands and Expressions


Tabi. - Please.

Dispensa man, tabi. - Excuse me, please

Pasencia na, tabi. - Pardon me, please.

Dagos. / Dagos, tabi. - Welcome. / Enter, please.

Ula na. / Ula na tabi. - Sit down. / Sit down, please.

Tindug. /Tindug na tabi. - Stand up. / Stand up, please.

Lud na. - Kneel.

Rusu na. - Move. / Give way.

Iwag na. - Move.

Dalagan na. - Run.

Agi na. - Walk.

Katat na. - Squat.

Mata na ! - Wake up !

Bangon na! / Tindug na ! - Get up ! / Stand up !

Inda ! / Inda man! - Ewan ! (Tagalog) - I don't know !

Labut ko ! / Da ako labut / Da ako paglabut ! - I don't care !

Aram mo ? - You know ?

Di ko aram ! / Da ako pag ka aram. - I don't know ! / I don't know anything.

Magkaun kita. - Let's eat.

Inom na. - Drink.

Yana ! / M'yang na! - Come ! / Come here !

Mus na ! - Let's go !

Lat ! - Wait !

Lat nguna ! - Wait a little !

Lang aluy ! - Too long a time !

Sige, mus na ngani ! - Okay, let's go already !

===ooo===

Saturday, July 25, 2009

Lesson 4: Family and Relationships


Singular:
Ako - I
Ika - You
Sya - He, She

Plural:
Kami - We
Kamo - You
Sinra - They

Singular:
Saku - Mine
Saymo - Yours
Sanya - His / Hers

Plural:
Samu - Ours
Sanyo - Yours
Sanra - Theirs
===***====

Ama - Father
Ina - Mother

Ipangwod - Sibling (brother or sister)

Asawa - Spouse
Esposo - Husband
Esposa - Wife

Nobyo - Boyfriend
Nobya - Girlfriend
Sambay / Kabit - Mistress or the other woman / The other man

Tiyo / Pakwamaun - Uncle
Tiya / Pakwinaun - Aunt

Lolo - Grandfather
Lola - Grandmother
Apo - Grandchild

Gurang - Old /Parent
Akus - Young / Child

Soltero - Single Man
Daraga /Soltera - Single Woman

Binatilyo - Young single man
Daragita - Young single woman

Paryente/s - Relative/s

Manoy - Elder brother
Manay - Elder sister

Nonoy - Younger brother / person
Nene - Younger sister / person

Lalake - Male
Babay - Female

Bakla / Bayote - Gay Male
Tomboy - Gay Female

*******

Friday, July 24, 2009

Lesson 3: Questions (Mga Unga)


Uno ? - What ?

Sayn ? - Where ?

Sisay ? - Who ?

Nga ? / Ta-nga ? - Why ?

Pawno ? - How ?

Pira ? - How many ?

Gawno ? - How much ?

Unga - Question

Mga unga - Questions

====

Thursday, July 23, 2009

Lesson 2: More Greetings and Other Expressions


Marhay a alduw ! - Good morning !

Marhay a hapon ! - Good afternoon !

Marhay a gabi ! - Good evening !

Adios ! - Goodbye !

Amu - Yes

Buku - No

Ompo - Yes (formal)

Atang amu ! / amu ngani ! - Really Yes !

Atang buku ! / buku ngani ! - Really No !

Ambug ! - Lie !

Matud ! - True !

Matud ? - Really ?

===

Wednesday, July 22, 2009

Lesson 1: Simple Greetings

Mga paryentes:

Mag pun na kita kan mga simpleng bibisarun o mga expresiones:


Tara ! - Hello !

Tara man ! - Hello too !

Kumusta na ? - How are you?

Marhay ! - Fine !

Y ika ? - And you ?

Marhay man ! - Fine, too !

Mabalos / Dios Mabalos ! - Thank you !

Adios ! - Bye !

Pagkita natu gilayon. - Till we meet again.

Sige - Okay

Tuesday, July 21, 2009

Mabuhay ! Dagos Tabi !

Mabuhay! Marhay na alduw sa inyo ngamin!

Nguwanang bulan i pu publisar ko na tabi su sakung dicionaryong Bicol Polangui. Kang objectivo ikadi para sa sakung mga ka pamilya na maka inutud sinrang mag bisarang Bicol Polangui. Kadaklan sa mga ka pamilya ko nagdakulo na sa luwas kang Polangui. Nag estar na sa Metro-Manila o sa ibang parte kang kinaban...kaya Tagalog o English kana lenguahe ninra. Mas marhay man basang kung nakaaram man sinra kang Bicol Polangui, linguahe o dialecto kang sainrang mga gurang o ninuno.

Nay pun pa sana kadi kaya medyo simple pa sana kana mga contento ikading dicionaryo. Kaya, pwedeng ma revisa kadi tanganing dagos kana pag improvisar kading libro.

In caso, ma basa kadi kang ibang mga tao, marhay man kung gusto nyong makainutud man. Pwede kamong mag komento tanganing ma improvisar natu kading dicionaryo kadi.

Marhay na mag kayon ning libro o babasaun na arug kadi tanganing dagos dagos kana pag preservar kang linguahe o dialectong Polangui Bicol...

In caso, maka inspira man ako kang ibang taw na gumibo mang ka pareho ikading libro ko, marhay man... Importante, mga Nonoy, Nene, amigos y amigas... makatabang kita satung mga kapwa. "Global" na baga kita. Sabi nga ngamin "citizens of the world" na...

O sige, sa utro tabi natung pag comunicar!

Dios mabalos tabi,
Uncle Boy / Lando / Rolan
===

TRANSLATION:
Welcome! Good day to all!

This month I will be launching my Bicol Polangui dictionary. My objectice is for my family members to learn how to speak the dialect. Most of my relatives grew up outside Polangui - either in Metro Manila or outside the Philippines. Hence, they speak either Tagalog or English. It's better that they know at least the Bicol Polangui dialect, the lingo of their parents and forebears.

This is just a start that's why the contents are simple. Expect revisions in the future so we could continuously improve the book.

In case, this will be read by others, good for you so that you would learn the dialect as well. You may give your comments to improve it.

It's worthwhile having this kind of book in order to continuously preserve the Bicol Polangui dialect.

If this endeavour of mine inspires others to do similar book, so much the better. What matters, my dear young ones and friends, that we can help others. We are already "Global". Everyone is called "citizen of the world."

Until next time.
===