Sunday, August 2, 2009

Bicol Polangui Dialect Dictionary 2009

Mga Parientes:

Marhay a alduw sa inyo ngamin ! Udi na tabi su satung Diccionariong Polangui Bicol (English-Bicol Polangui-Tagalog). Puede nyo kading gamitun bilang usad a madaling o "quick" "reference material." Pag gusto nyong mag Bicol Polangui o gusto nyong ma isyan kung pawno sasabyun sa satung dialecto kana English a naiisip nyo, buksan nyo sana kading libro. Magbukas kamo kading http://learnbicol.blogspot.com. O mas marhay siguro kung i "print" nyo na sana o i - "save" nyo sa "computer" o "diskette" o "CD" o sa "stick" ninyo tanganing madali nyong ma "access" pag nagkaipo kamo.

Primerong "release" kadi kaya "Volume 1" o "First Edition" pa sana kadi. Kaya, puedeng puede kamong mag sugerir o mag "suggest" para ma improvisar natu kadi sa mga susunod pang editiones. Halimba, pag butang kan mga "accents guides," Tagalog-Bicol-English mi Bicol-Tagalog-English "arrangements."

Kaya, maogmang pag inutud - pagbasa, pagsurat, pagbisara, mi pag inunyug (sa sadiri nyong pag bisara) ikading satung-satu na dialectong Bicol Polangui. Udi na tabi su link sa satung file:

Download it here.

Dios mabalos !

Rolando Remon
===

Thursday, July 30, 2009

Lesson 11: Some Colloquial / Street Expressions

Aw dyata ? - Oh, really ?

Maustic ! - That's good

Maurag ! - That's good ! (could be positive or sarcastic)

Lapung ! - Foolish !

Kapay ! / Kapay-kapayun ! - Crazy !

Lasaw ! - Mischievous !

Labut ko ! / Pakiaram ko !- I don't care !

Labut mo man ! / Pakiaram mo man ! - It's none of your business !

Inda man saymo ! / Inda man ! / Inda ! - I don't know with you !

Lintyan / Tintias / Tyan man / Tyas man - Damn ! / Darn !

Ambugun ! / Putnayun ! - Liar !

Lang saba mo ! - You're boastful !

Abiraw ! - Let's see ! Show it !

Laka orgulloso ! - Very proud !

Lang supug ! - It's very shameful !

Lang ogma ! - Very happy !

Lang mundo ! - Very sad !

Pundo ! / Mag pundo na ! - Stop it !
===

Wednesday, July 29, 2009

Lesson 6B: What time is it? (Unong oras na tabi?)


Reloh - Watch, clock

Ala una sa buwas / sa hapon - One AM / PM

Alas dos sa buwas / sa hapon - Two AM / PM

Alas tres sa buwas / sa hapon - Three AM / PM

Alas quarto sa buwas / sa hapon - Four AM / PM

Alas cinco sa buwas / sa hapon - Five AM / PM

Alas seis sa buwas / sa gabi - Six AM / PM

Alas siete sa buwas / sa gabi - Seven AM / PM

Alas nueve sa buwas / sa gabi - Nine AM / PM

Alas dies sa buwas / sa gabi - Ten AM / PM

Alas once sa buwas / sa gabi - Eleven AM / PM

Alas doce sa gabi / sa mudto - Twelve midnight / noon

Ala una y cinco - One o-five

Alas dos y dies - Two ten

Alas tres y quince (o quarto) - Three fifteen (or quarter)

Alas quatro y trenta (or media) - Four thirty / Thirty minutes after four

Menos quince (o quarto) para a las cinco - Quarter before five


Saki pa ! - It's still early !

Lawat na ! - It's already late !

Tama sa oras ! - On time !


Mabubuwas na - Break of dawn / Sunrise

Naysinarum na - Dusk / Sunset

===

Tuesday, July 28, 2009

Lesson 10: Parts of the Body

Lawas - Body

Payo - Head
Bwuk - Hair
Mata - Eye
Talinga - Ear
Orong - Nose
Kiray - Eyebrow
Lalawgun - Face
Ngusu - Mouth
Ngipun - Tooth
Ngabil - Lips
Dila - Tongue
Leug - Neck
Takyag - Shoulder
Braso - Arm
Yuka - Armpit
Tuyan - Tummy
Baraybu - Hair on the body
Kamut - Hand
Palad - Palm
Kuko - Nail
Bitis - Leg
Tuhd - Knee
Pah - Foot
Igigira - Sole of the foot
Arung - Mole
Peklat - Scar
Lugad - Wound
Ugat - Vein
Tulang - Bone
===

Lesson 9: Numbers

Mga numero - Numbers

Usad / Uno - One
Dwa / Dos - Two
Tolo / Tres - Three
Upat / Cuatro - Four
Lima / Cinco - Five
Unum / Seis - Six
Pito / Siete - Seven
Walo / Ocho - Eight
Siyam / Nuebe - Nine
Sampulo / Dies - Ten

Once - Eleven
Doce - Twelve
... And the succeeding numbers can be all in Spanish already.

... Alternatively, you can also can use the following expressions for these numbers from one hundred and onwards:

Sanggatos / Cien - One hundred
Dwang gatos / Dos cientos - Two hundred
Tolong gatos / Tres cientos - Three hundred
Upat a gatos / Cuatro cientos - Four hundred
Limang gatos / Cinco sientos - Five hundred
Unum a gatos / Seis cientos - Six hundred
Pitong gatos / Siete cientos - Seven hundred
Walong gatos / Ocho cientos - Eight hundred
Siyam a gatos / Nueve cientos - Nine hundred

San ribo / Un mil - One thousand
Dwang ribo / Dos mil - Two thousand
Tolong ribo / Tres mil - Three thousand
Upat a ribo / Cuatro mil - Four thousand
Limang ribo / Cinco mil - Five thousand
Unum a ribo / Seis mil - Six thousand
Pitong ribo / Siete mil - Seven thousand
Walong ribo / Ocho mil - Eight thousand
Siyam a ribo / Nueve mil - Nine thousand

Un millon
Dos milliones, etc. - All succeeding numbers can be in Spanish.
===

Lesson 8: Colors and Shapes

Mga color - Colors

Asul - Blue

Pula - Red

Amarillo - Yellow

Berde - Green

Lila - Violet

Rosa - Pink

Itum - Black

Puti - White
====

Bilog - Round

Tibugong - Not perfectly round

Quadrado - Square

Triangulo - Triangle

Rectangulo - Rectangle

Tulid / Tiso - Straight

Tibang - Crooked, Not straight

Pahbah - Longitudinal, Lengthwise
===

Lesson 7: Months, Time and Weather

Ipadagus tabi natu kana pag-inutud ikading dialectong Bicol Polangui (Let's continue learning the Bicol Polangui dialect) :

Enero - January

Pebrero - February

Marso - March

Abril - April

Mayo - May

Junio - June

Julio - July

Agosto - August

Septiembre - September

Octobre - October

Nobiembre - November

Deciembre - December

Primerong semana - First week

Primerong bulan - First month

Primerong alduw - First day

Ultimung semana, bulan, alduw - Last week, month, day

Kabangang bulan - Half of the month

Tag-uran - Rainy season

Tag-init - Summer season

Uran - Rain

Bagyo - storm

Bah - flood